Start  /  REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO IZBY ADWOKACKIEJ W BIALYMSTOKU

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Izby Adwokackiej w Bia造mstoku, dost瘼nego pod adresem www.adwokatura.bialystok.pl, zwany dalej „Regulaminem”, okre郵a zasady korzystania z us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Izb Adwokack w Bia造mstoku.

2. Przez u篡te w Regulaminie okre郵enia rozumie si:

1) Serwis - strona internetowa sk豉daj帷a si ze stron, podstron i innych narz璠zi, udost瘼niona pod adresem www.adwokatura.bialystok.pl;

2) Us逝godawca/Izba/Administrator - Izba Adwokacka w Bia造mstoku, ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Bia造stok,

3) Us逝gobiorca/U篡tkownik – osoba fizyczna, kt鏎a korzysta z us逝gi 鈍iadczonej drog elektroniczn przez Us逝godawc,

4) Us逝gi - wszelkie us逝gi 鈍iadczone drog elektroniczn przez Us逝godawc na rzecz Us逝gobiorc闚 w oparciu o Regulamin,

5) Poa – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1184 z p騧n. zm.).

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj przez U篡tkownika postanowie Regulaminu.

II. RODZAJE I ZAKRES USΣG

1. Us逝godawca za po鈔ednictwem Serwisu, poza prezentowaniem tre軼i dotycz帷ych Izby i jej dzia豉lno軼i, 鈍iadczy drog elektroniczn nast瘼uj帷e us逝gi:

1) Pliki do pobrania – us逝ga dost瘼u do materia堯w publikowanych przez Izb, w tym wzor闚 formularzy, plan闚 szkolenia, etc.

2) Wyszukaj Adwokata – us逝ga wyszukiwania adwokat闚 Izby, kt鏎ych dane s udost瘼niane w Serwisie w wykonaniu obowi您ku, o kt鏎ym mowa w art. 49 ust. 1 Poa.

2. Serwis jest dost瘼ny ca這dobowo. Us逝godawca nie ponosi odpowiedzialno軼i za czasow niedost瘼no嗆 Serwisu, wynikaj帷 z awarii lub dokonywania w nim zmian i ulepsze.

III. WARUNKI 名IADCZENIA USΣG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezb璠ne do wsp馧pracy z systemem teleinformatycznym, kt鏎ym pos逝guje si Us逝godawca s nast瘼uj帷e:

1) po陰czenie z sieci Internet;

2) przegl康arka internetowa umo磧iwiaj帷a wy鈍ietlanie na ekranie komputera dokument闚 hipertekstowych (HTML), powi您anych w sieci Internet przez us逝g www.

2. Korzystaj帷 z us逝g elektronicznych nale篡 przestrzega zasad bezpiecznego u篡tkowania Internetu i u篡wa program闚 antywirusowych oraz zap鏎 sieciowych, a tak瞠 na bie膨co je aktualizowa.

3. Korzystanie z Serwisu jest bezp豉tne.

4. Us逝godawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu mog帷ych powodowa utrudnienia lub uniemo磧iwienie Us逝gobiorcom z Us逝g.

5. Us逝godawca zastrzega sobie prawo zaprzestania 鈍iadczenia lub modyfikacji Us逝g.

IV. POST襾OWANIE REKLAMACYJNE

1. U篡tkownik ma prawo sk豉da reklamacje w sprawach dotycz帷ych Us逝g w nast瘼uj帷y spos鏏:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl,

2) w formie pisemnej na adres: ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Bia造stok.

2. Reklamacja powinna zawiera oznaczenie U篡tkownika (imi i nazwisko, dane kontaktowe) oraz zastrze瞠nia zg豉szane przez U篡tkownika.

3. Us逝godawca rozpatruje reklamacj niezw這cznie po jej otrzymaniu, jednak nie p騧niej ni w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji. W szczeg鏊nie skomplikowanych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych rozpatrzenie reklamacji w terminie, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Us逝godawca rozpatrzy reklamacj w terminie 60 dni od chwili jej otrzymania.

V. OCHRONA PRAW WxSNO列I INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do tre軼i zawartych w Serwisie przys逝guj Us逝godawcy lub osobom trzecim, kt鏎e wyrazi造 zgod na rozpowszechnianie ich przez Izb na warunkach okre郵onych w Regulaminie.

2. Tre軼i zawarte w Serwisie nie mog by powielane lub rozpowszechniane bez uprzedniego zezwolenia Us逝godawcy udzielonego w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

3. U篡tkownikowi przys逝guje prawo do korzystania z tre軼i zawartych w Serwisie wy陰cznie w zakresie u篡tku osobistego.

VI. PRYWATNO汎 I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Okr璕owa Rada Adwokacka w Bia造mstoku, ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Bia造stok, tel. 85 742-25-50, fax. 85 742-07-67, e-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl.

2. Administrator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa pod adresem e-mail: iod.bialystok@adwokatura.pl.

3. Dane osobowe U篡tkownik闚 przetwarzane b璠 w celu 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit b rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

4. Us逝godawca publikuje w serwisie dane osobowe:

1) adwokat闚 i aplikant闚 adwokackich wpisanych na list Okr璕owej Rady Adwokackiej w Bia造mstoku – w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru wpisu – w celu wywi您ania si z obowi您ku prawnego na這穎nego, o kt鏎ym mowa w art. 49 ust. 1 Poa – podstaw przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych kontaktowych, w oparciu o zgod osoby, kt鏎ej dane dotycz – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

2) cz這nk闚 organ闚 Izby, cz這nk闚 komisji Okr璕owej Rady Adwokackiej w Bia造mstoku – w celu wynikaj帷ym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o osobach wchodz帷ych w sk豉d organ闚 i komisji – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3) cz這nk闚 Izby i innych os鏏 b璠帷ych uczestnikami wydarze i szkole organizowanych przez Izb, w tym w zakresie wizerunku – na podstawie zgody osoby, kt鏎ej dane dotycz, lub w celu wynikaj帷ym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o swojej dzia豉lno軼i – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.

5. Aktywno嗆 U篡tkownika w Serwisie i zwi您ane z tym dane osobowe, s rejestrowane w logach systemowych i przetwarzane w celach zwi您anych ze 鈍iadczeniem us逝g, a tak瞠 w celach technicznych i administracyjnych oraz analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstaw przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezb璠no嗆 do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpiecze雟twa informatycznego i zarz康zania Serwisem oraz poprawa funkcjonalno軼i Serwisu i 鈍iadczonych us逝g.

6. Dane osobowe b璠 udost瘼niane podmiotowi 鈍iadcz帷ego us逝g hostingu i obs逝gi Serwisu, tj. Bermar Multimedia M.J. Bernadzikowski, ul. Wagnera 9/6, 52 – 129 Wroc豉w, kt鏎y przetwarza dane osobowe na polecenie Administratora.

7. Dane osobowe U篡tkownik闚 co do zasady przechowywane b璠 przez czas 鈍iadczenia us逝gi. Dane osobowe przetwarzane w celu wynikaj帷ym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora przechowywane s przez czas jego trwania. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgod, przechowywane s do czasu jej wycofania, z zastrze瞠niem, 瞠 cofni璚ie zgody pozostaje bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano przed jej cofni璚iem.

8. Osobom, kt鏎ych dane osobowe s przetwarzane, przys逝guje:

1) prawo 膨dania od Administratora dost瘼u do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) oraz w przypadkach okre郵onych przez RODO prawo do usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) prawo przenoszenia danych w przypadkach okre郵onych przez RODO,

3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych,

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgl璠u na szczeg鏊n sytuacj (o ile przetwarzanie odbywa si na podstawie uzasadnionego interesu Administratora),

5) prawo cofni璚ia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. PLIKI COOKIES I ODNO吉IKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

1. Serwis korzysta z plik闚 cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki, w kt鏎ych zapisywane s ustawienia u篡tkownika. Tworzy je przegl康arka internetowa przy ka盥ym wej軼iu na stron. Cz窷 z nich mo瞠 pozosta na urz康zeniu po zamkni璚iu przegl康arki. Przy kolejnej wizycie z tego samego urz康zenia przegl康arka mo瞠 sprawdzi, czy na urz康zeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (plik zawieraj帷y nazw strony) i przes豉 zawarte w nim dane ponownie do strony, kt鏎a zapisa豉 ciasteczko. Dzi瘯i temu mo積a rozpozna, 瞠 dany u篡tkownik odwiedzi j w przesz這軼i, i w niekt鏎ych przypadkach dopasowa prezentowan tre嗆 do odbiorcy.

3. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plik闚 cookies:

1) „sesyjne” (session cookies) – PHPSESSID – ciasteczko ko鎍a sesji s逝膨ce do przechowywania informacji o wizytach w Systemie oraz umo磧iwiaj帷e korzystanie z najwa積iejszych funkcji Systemu; jest to plik tymczasowy przechowywany urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wy陰czenia przegl康arki internetowej;

2) „sta貫” (persistent cookies), kt鏎e przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika przez czas okre郵ony w parametrach plik闚 cookies lub do czasu ich usuni璚ia przez U篡tkownik, w tym:

a) ukryjCookie – s逝膨ce do odnotowania zgody u篡tkownika na wykorzystanie plik闚 cookies w trakcie przegl康ania Systemu; dzi瘯i temu plikowi ciasteczko baner z informacj o plikach cookies nie jest wy鈍ietlany przy ka盥ej wizycie u篡tkownika w Systemie; domy郵na warto嗆 usuni璚ia ciasteczka to rok 2040,

b) stats_cookie – ciasteczko wykorzystywane na potrzeby statystyk systemu CMS; data wa積o軼i - 1 rok.

4. Przegl康arka internetowa zazwyczaj domy郵nie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. U篡tkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie, jednak mo瞠 to wp造n望 na niekt鏎e funkcjonalno軼i Serwisu. Przegl康arka internetowa umo磧iwia w szczeg鏊no軼i usuni璚ie plik闚 cookies lub automatyczne blokowanie plik闚 cookies. Szczeg馧owe informacje w tym zakresie zawiera pomoc przegl康arki internetowej. U篡tkownik mo瞠 tak瞠 zmieni ustawienia dot. poszczeg鏊nych cookies stosowanych przez Google Analytics, przy czym szczeg馧owe informacje w tym zakresie s dost瘼ne na stronie https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

5. Serwis zawiera odno郾iki do innych stron internetowych. Niniejszy Regulamin dotyczy tylko Serwisu. Zaleca si, aby po przej軼iu na inne strony zapozna si z regulaminem lub polityk prywatno軼i tam ustalonymi.

6. W鈔鏚 odno郾ik闚 do innych stron internetowych s odno郾iki do profil闚 Izby prowadzonych w portalu facebook.com (fanpage), w tym zakresie:

1) dane osobowe os鏏 odwiedzaj帷ych fanpage s przetwarzane wy陰cznie w zwi您ku z ich prowadzeniem, w tym w celu informowania o aktywno軼i Izby oraz promowania r騜nego rodzaju wydarze – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezb璠no嗆 do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o swojej dzia豉lno軼i,

2) przetwarzanie mo瞠 obejmowa nast瘼uj帷e kategorie danych: imi i nazwisko, wizerunek, dost瘼ne publicznie dane profilowe, inne informacje przekazane w wiadomo軼iach i komentarzach,

3) do informacji o osobie odwiedzaj帷ej fanpage ma dost瘼 dostawca us逝gi facebook.com i podmioty z nim wsp馧pracuj帷e, a tak瞠 inni u篡tkownicy portalu facebook.com,

4) dane b璠 przechowywane przez okres prowadzenia fanpage,

5) osobom, kt鏎ych dane dotycz, przys逝guj prawa okre郵one w punkcie VI., a szczeg馧owe zasady ich realizacji mog okre郵a regulaminy portalu facebook.com,

6) podanie danych jest dobrowolne.

VIII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1. Regulamin jest dost瘼ny pod adresem www.adwokatura.bialystok.pl.

2. Us逝godawca zastrzega sobie prawo zmiany tre軼i Regulaminu. Korzystanie przez U篡tkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest r闚noznaczne z ich akceptacj.


INFORMACJA DODATKOWA DOT. USΣGI GOOGLE MAPS: 
Serwis korzysta z API Google Maps, aby wy鈍ietla interaktywn map bezpo鈔ednio na stronie i umo磧iwia uproszczone korzystanie z niej. Aby mo磧iwe by這 u篡cie funkcji Google Maps, adres IP u篡tkownika jest przesy豉ny na jeden z serwer闚 Google w USA i tam przechowywany. Podstaw prawn przetwarzania jest artyku 6 ust. 1 lit f RODO, tj. niezb璠no嗆 do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest u atrakcyjnienie Serwisu i u豉twienie odszukania wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej . Warunki 鈍iadczenia us逝g dot. Google Maps opisano pod adresem: 
https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html. 

Wi璚ej informacji o prywatno軼i danych znajduje si w polityce prywatno軼i Google dost瘼nej pod adresem: https://policies.google.com/privacy. U篡tkownik mo瞠 dezaktywowa us逝g Google Maps poprzez wy陰czenie JavaScript w przegl康arce.