Start  /  REGULAMIN I PRYWATNOŚĆ

REGULAMIN I PRYWATNOŚĆ

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO IZBY ADWOKACKIEJ W BIALYMSTOKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Izby Adwokackiej w Białymstoku, dostępnego pod adresem www.adwokatura.bialystok.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Izbę Adwokacką w Białymstoku.

2. Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

1) Serwis - strona internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi, udostępniona pod adresem www.adwokatura.bialystok.pl;

2) Usługodawca/Izba/Administrator - Izba Adwokacka w Białymstoku, ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Białystok,

3) Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

4) Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin,

5) Poa – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1184 z późn. zm.).

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu, poza prezentowaniem treści dotyczących Izby i jej działalności, świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1) Pliki do pobrania – usługa dostępu do materiałów publikowanych przez Izbę, w tym wzorów formularzy, planów szkolenia, etc.

2) Wyszukaj Adwokata – usługa wyszukiwania adwokatów Izby, których dane są udostępniane w Serwisie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Poa.

2. Serwis jest dostępny całodobowo. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Serwisu, wynikającą z awarii lub dokonywania w nim zmian i ulepszeń.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

1) połączenie z siecią Internet;

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez usługę www.

2. Korzystając z usług elektronicznych należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu i używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych, a także na bieżąco je aktualizować.

3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom z Usług.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl,

2) w formie pisemnej na adres: ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Białystok.

2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Użytkownika.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 60 dni od chwili jej otrzymania.

V. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Izbę na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Treści zawarte w Serwisie nie mogą być powielane lub rozpowszechniane bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

VI. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Izba Adwokacka w Białymstoku, ul. Przejazd 2A, 15 – 430 Białystok, tel. 85 742-25-50, fax. 85 742-07-67, e-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.bialystok@adwokatura.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

4. Usługodawca publikuje w serwisie dane osobowe:

1) adwokatów i aplikantów adwokackich wpisanych na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku – w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru wpisu – w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Poa – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych kontaktowych, w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

2) członków organów Izby, członków komisji Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o osobach wchodzących w skład organów i komisji – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3) członków Izby i innych osób będących uczestnikami wydarzeń i szkoleń organizowanych przez Izbę, w tym w zakresie wizerunku – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o swojej działalności – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.

5. Aktywność Użytkownika w Serwisie i związane z tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych i przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług, a także w celach technicznych i administracyjnych oraz analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania Serwisem oraz poprawa funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług.

6. Dane osobowe będą udostępniane podmiotowi świadczącego usługę hostingu i obsługi Serwisu, tj. Bermar Multimedia M.J. Bernadzikowski, ul. Wagnera 9/6, 52 – 129 Wrocław, który przetwarza dane osobowe na polecenie Administratora.

7. Dane osobowe Użytkowników co do zasady przechowywane będą przez czas świadczenia usługi. Dane osobowe przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora przechowywane są przez czas jego trwania. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę, przechowywane są do czasu jej wycofania, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) oraz w przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,

3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora),

5) prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. PLIKI COOKIES I ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są ustawienia użytkownika. Tworzy je przeglądarka internetowa przy każdym wejściu na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy kolejnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” (session cookies) – PHPSESSID – ciasteczko końca sesji służące do przechowywania informacji o wizytach w Systemie oraz umożliwiające korzystanie z najważniejszych funkcji Systemu; jest to plik tymczasowy przechowywany urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownik, w tym:

a) ukryjCookie – służące do odnotowania zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookies w trakcie przeglądania Systemu; dzięki temu plikowi ciasteczko baner z informacją o plikach cookies nie jest wyświetlany przy każdej wizycie użytkownika w Systemie; domyślna wartość usunięcia ciasteczka to rok 2040,

b) stats_cookie – ciasteczko wykorzystywane na potrzeby statystyk systemu CMS; data ważności - 1 rok.

4. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia w szczególności usunięcie plików cookies lub automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomoc przeglądarki internetowej. Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez Google Analytics, przy czym szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na stronie https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

5. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Niniejszy Regulamin dotyczy tylko Serwisu. Zaleca się, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z regulaminem lub polityką prywatności tam ustalonymi.

6. Wśród odnośników do innych stron internetowych są odnośniki do profilów Izby prowadzonych w portalu facebook.com (fanpage), w tym zakresie:

1) dane osobowe osób odwiedzających fanpage są przetwarzane wyłącznie w związku z ich prowadzeniem, w tym w celu informowania o aktywności Izby oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest informowanie o swojej działalności,

2) przetwarzanie może obejmować następujące kategorie danych: imię i nazwisko, wizerunek, dostępne publicznie dane profilowe, inne informacje przekazane w wiadomościach i komentarzach,

3) do informacji o osobie odwiedzającej fanpage ma dostęp dostawca usługi facebook.com i podmioty z nim współpracujące, a także inni użytkownicy portalu facebook.com,

4) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia fanpage,

5) osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa określone w punkcie VI., a szczegółowe zasady ich realizacji mogą określać regulaminy portalu facebook.com,

6) podanie danych jest dobrowolne.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.adwokatura.bialystok.pl.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.


INFORMACJA DODATKOWA DOT. USŁUGI GOOGLE MAPS: 
Serwis korzysta z API Google Maps, aby wyświetlać interaktywną mapę bezpośrednio na stronie i umożliwiać uproszczone korzystanie z niej. Aby możliwe było użycie funkcji Google Maps, adres IP użytkownika jest przesyłany na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywany. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit f RODO, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest u atrakcyjnienie Serwisu i ułatwienie odszukania wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej . Warunki świadczenia usług dot. Google Maps opisano pod adresem: 
https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html. 

Więcej informacji o prywatności danych znajduje się w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Użytkownik może dezaktywować usługę Google Maps poprzez wyłączenie JavaScript w przeglądarce.