Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku.

11 maja w sali kongresowej „Hotelu Gołębiewski” odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku. Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością m.in. mec. Stefan Salamon – Dziekan ORA w Olsztynie, mec. Ewa Krasowska – Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz przedstawiciele świata nauki: prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-MakarukProdziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów - Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Sprawozdanie z działalności złożyli przedstawiciele władz samorządowych Izby, w tym Dziekan ORA w Białymstoku – dr Agnieszka Zemke-Górecka, Prezes Sądu Dyscyplinarnego – mec. Jan Oksentowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mec. Witold Powichrowski i Rzecznik Dyscyplinarny – mec. Violetta Edyta Cylwik.

W dyskusji głos zabierali m.in. zaproszeni goście, w tym mec. Stefan Salamon, który zwrócił się do zgromadzonych ze słowem w imieniu mec. Jacka Treli – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zgromadzenie Izby przyjęło trzy stanowiska: w sprawie dostosowania praktyki w zakresie prawa osoby zatrzymanej do skorzystania z pomocy adwokackiej do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r., poparcia dla działań podejmowanych przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie aktualizacji wysokości stawek wynagrodzeń adwokackich za czynności świadczone z urzędu oraz zasad ich przyznawania i wypłacania oraz wyrażające poparcie dla postulatów strajkujących pracowników Sądów i Prokuratur upominających się o poprawę warunków pracy oraz powiązanie wysokości zarobków do odpowiedzialności i charakteru ich pracy.

Pracom Zgromadzenia Izby przewodniczył mec. Leon Karaczun.

Opracował: adw. Bartosz Wojda


STANOWISKA ZROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W BIAŁYMSTOKU

 

1.

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku dostrzega potrzebę dostosowania praktyki w zakresie dostępu osoby zatrzymanej do skorzystania z pomocy adwokackiej w taki sposób, by była ona zgodna  z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r.

         Wzmiankowany akt prawny wskazuje na minimalne standardy w zakresie dostępu do adwokata w każdym państwie członkowskim UE. Dyrektywa określa momenty, w których należy zapewnić osobie zatrzymanej dostęp do obrońcy - w tym, że jest to konieczne przed pierwszym przesłuchaniem, niezwłocznie po pozbawieniu danej osoby wolności. 

         Z niepokojem dostrzegamy, że również w naszej Izbie, mnożą się przypadki, w których podmioty dokonujące zatrzymań nie tylko nie pomagają w kontakcie z adwokatem, ale nawet do niego zniechęcają.Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których adwokaci nie mają możliwości odbycia rozmowy z osobą zatrzymaną bez obecności osób postronnych, co stanowi naruszenie przysługującego zatrzymanemu prawa do obrony oraz narusza tajemnicę obrończą.

         Mając powyższe na względzie Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku dostrzega potrzebę podjęcia dialogu – zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym – mającego na celu wypracowanie zmian w praktyce funkcjonowania organów mających prawo do dokonywania zatrzymań w duchu umożliwiającym osobie zatrzymanej realizację uprawnień opisanych we wskazanej powyżej dyrektywie.

 

2.

 

         Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku wyraża poparcie dla działań podejmowanych przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie aktualizacji wysokości stawek wynagrodzeń adwokackich za czynności świadczone z urzędu oraz zasad ich przyznawania i wypłacania.

         Podzielamy pogląd, że zaniechanie właściwego wynagradzania obrońców i pełnomocników z urzędu stanowi o braku poszanowania ochrony praw i wolności obywatelskich przez organy władzy oraz stanowi nieuprawnione przerzucenie na członków Adwokatury zagwarantowanego każdemu obywatelowi równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do skorzystania z pomocy adwokackiej, a zdecydowana większość aktualnie obowiązujących stawek nie koreluje z faktycznym nakładem pracy adwokata. Uważamy, że powinny one zostać dostosowane do wysokości odpowiadającej nakładowi pracy obrońcy (pełnomocnika) z urzędu. Opowiadamy się za wprowadzeniem rozwiązań pozwalających na zasądzanie od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów świadczących pomoc z urzędu wielokrotności stawki minimalnej w oparciu o obiektywne, normatywnie ustalone kryteria.

Dostrzegamy zasadność wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiałyby zaliczkowe wypłacanie Adwokatom należności z tytułu czynności świadczonych z urzędu po to, aby nie zdarzały się więcej sytuacje, w których świadczący z urzędu pomoc prawna Adwokat zmuszony był oczekiwać – nierzadko latami – na należne mu wynagrodzenie kredytując tym niejako Skarb Państwa.

 

3.

        

         Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku wyraża poparcie dla postulatów strajkujących pracowników Sądów i Prokuratur upominających się o poprawę warunków pracy oraz powiązanie wysokości zarobków do odpowiedzialności i charakteru ich pracy.

         Jednym z najistotniejszych warunków sprawnego funkcjonowania Sądów i Prokuratur jest dostosowanie struktury zatrudnienia, warunków pracy oraz poborów urzędników do aktualnych realiówfunkcjonowania tych instytucji. Obserwując na co dzień działanie sekretariatów mamy świadomość tego, jak przeciążeni pracą są ich pracownicy oraz tego, jak wielka ciąży na nich odpowiedzialność. Bez dokonania koniecznych zmian postulowanych przez środowiska zawodowe pracowników Sądów i Prokuratur nasili się zjawisko polegające na przechodzeniu doświadczonych urzędników do innych zawodów, zwiększy się liczba wakatów, a stanowiska urzędnicze będą obsadzane osobami o niższych kompetencjach i predyspozycjach zawodowych. Negatywne konsekwencje tych zmian odczuje całe społeczeństwo.

         Mając to na względzie apelujemy o podjęcie dialogu i wypracowanie rozwiązań systemowych, które będą realizowały słuszne postulaty protestujących.

               


DATA PUBLIKACJI: 2019-05-14 » Pozostałe aktualności

Galeria