Wpis na listę aplikantów po egzaminie wstępnym 30.09.2017r.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i zamierzają rozpocząć aplikację z dniem 01.01.2018r. zobowiązuje się do złożenia następujących dokumentów:

1. WNIOSEK o wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku;

2.  Informacja o niekaralności z KRK opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

3. Oryginał lub urzędowy odpis DYPLOMU ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra prawa (dotyczy to osób, które do egzaminu wstępnego złożyły kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów);

4.  OŚWIADCZENIE o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 z zw. z art. 75 ust.2 ustawy – Prawo o adwokaturze);

5. OŚWIADCZENIE aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z 65 pkt 2 z zw. z art. 75 ust.2 ustawy – Prawo o adwokaturze);

6.
Wniosek o LEGITYMACJĘ aplikanta adwokackiego (formularz dostępny na naszej stronie internetowej tutaj).


Terminy składania powyższych dokumentów do właściwej Izby Adwokackiej:

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku – do dnia 20 października 2017r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie – do dnia 20 października 2017r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach – do dnia 15 października 2017r.DATA PUBLIKACJI: 2017-10-04 » Pozostałe aktualności