Stanowisko ORA w Białymstoku wobec zmian w sądownictwie

Stanowisko

Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie

 ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

 

w składzie:

1.     Dziekan Rady                                    - adw. dr Agnieszka Zemke - Górecka

2.     Wicedziekan Rady                              - adw. Kazimierz Skalimowski

3.     Wicedziekan Rady                              - adw. Tadeusz Kołodko

4.     Skarbnik                                            - adw. Robert Moraljan

5.     Sekretarz                                           - adw. Leon Karaczun

6.     Z-ca Sekretarza                                  - adw. Agnieszka Krakówka - Górska

7.     Członek Rady                                    - adw. Jowita Grochowska

8.     Członek Rady                                    - adw. Katarzyna Ząbkiewicz

9.     Członek Rady                                    - adw. Remigiusz Fabiański

10.  Członek Rady                                    - adw. Janusz Kramer

11.  Członek Rady                                    - adw. Mariusz Truszkowski

w trybie obiegowym w dniu 21 lipca 2017 r. podjęła następujące stanowisko:

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku kierując się ochroną praw jednostki i znaczeniem demokratycznego państwa prawnego, jak również koniecznością ochrony trójpodziału władzy wskazuje: utrzymanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów daje realne gwarancje ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Sądy mogą zagwarantować bezpieczeństwo obywatelowi tylko wówczas, gdy wykluczone są wpływy czynnika politycznego na sędziów. Zasada równoważenia władz w ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym doznaje zachwiania. Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku z niepokojem przyjmuje fakt stanowienia prawa bez poszanowania reguł obowiązujących w procesie jego stanowienia.

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o skorzystanie z konstytucyjnych uprawnień oraz autorytetu Głowy Państwa w celu wyeliminowania przyjętych rozwiązań. Adwokatura stojąc na straży praw i wolności człowieka i obywatela deklaruje wszelką pomoc oraz wsparcie w procesie wprowadzenia rzeczywiście koniecznych i respektujących trójpodział władzy zmian w wymiarze sprawiedliwości. Brak dialogu społecznego nie pozwala poznać politykom potrzeb społeczeństwa, dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Uchwalony przez Sejm RP projekt ustawy o Sądzie Najwyższym realnie pozbawia społeczeństwo sędziów najwyższej instancji, o najlepszych kwalifikacjach dających gwarancję zaufania, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej i urzeczywistnienia prawa do rzetelnego procesu.

 

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

 


DATA PUBLIKACJI: 2017-07-21 » Pozostałe aktualności